فایل word بررسي ميزان اضطراب امتحان در بين زبان آموزان دختر و پسر کانونزبان ايران ، تهران، بهار 1395

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ميزان اضطراب امتحان در بين زبان آموزان دختر و پسر کانونزبان ايران ، تهران، بهار 1395 :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی میزان اضطراب امتحان در بین زبان آموزان دختر و پسر کانون زبان ایران در شهر تهران بهار 1395 می باشد . روش تحقیق از نوع تجربی بوده که جامعه آماری شامل 2 گروه 60 نفری که شامل دختر( 60 نفر ) و پسر 60 نفر ) می باشد که به روش تصادفی ساده و برای جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون استفاده شدو دادههای بدست آمده با استفاده از آزمون تی مستقل نشان داد . که بین اضطراب امتحان و جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد .

لینک کمکی