فایل word بررسي ميزان بلوغ مديريت دانش بر مبناي مدل بهره وري آسيايي در شرکت گاز شهرستان شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ميزان بلوغ مديريت دانش بر مبناي مدل بهره وري آسيايي در شرکت گاز شهرستان شيراز :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف فایل word بررسي ميزان بلوغ مديريت دانش بر مبناي مدل بهره وري آسيايي در شرکت گاز شهرستان شيراز انجام شده است این تحقیق براساس هدف کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی - تحلیلی از شاخه میدانی پیمایشی به شمار می آید و جامعه آماری پژوهش را 273 نفر کل کارکنان شرکت گاز شهرستان شیراز شامل مدیری سرپرست میانی، رییس اجرایی کارشناس که بیش از شش ماه سابقه خدمت دارند تشکیل می دهد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 190 نفر زا آنها به عنوان نمونه انتخاب شد این تحقیق در سال 1395-1394 در چارچوب یک طرح پژوهشی انجام شده است جهت سنجش پایایی ابزار اندازه در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی بااستفده از نرمافراز آماری spss نسخه 23 و اکسل صورت گرفته است یافته ها تحقیق نشان می دهد که شرکت گاز شهرستان شیراز از لحاظ بلوغ سازمانی در مرحله آغازین قرار دارد و نتایج مدیریت دانش در وضعیت نامطلوب می باشد.

لینک کمکی