فایل word بررسي ميزان تاثير گذاري سيستم هاي مختلف اجرايي پروژهبر ريسک هاي صنعت ساختمان (مطالعه موردي: شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ميزان تاثير گذاري سيستم هاي مختلف اجرايي پروژهبر ريسک هاي صنعت ساختمان (مطالعه موردي: شهر تهران) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و علوم اجتماعي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در پروژه های ساختمان سازی انتخاب سیستم اجرای پروژه اهمیت ویژه وبسیار مهمی دارد و می توان گفت که پس از توجیه پذیری ونحوه تامین مالی پروژه، مهمترین عامل در تصمیمگیری های استراتژیک پروژه است.تفاوت سیستم های مختلف اجرای پروژه در نحوه تقسیم ریسک ومسئولیت هریک از طرفین پروژه می باشدواهداف هر پروژه تاثیرپذیرازریسک هایی ازقبیل زمان،هزینه،کیفیت،ایمنی می باشد. در این میان مسئله مهمی که مطرح می شود و ذی نفعان پروژه امروزه با آن مواجه هستند این است که انتخاب یک سیستم خاص در اجرای پروژهتا چه میزان برریسک های مختلف پروژه و تحقق اهداف پروژه اثر دارد،در این مقاله ابتدا سیستم های مختلف اجرای پروژه را معرفی می نماییم و سپس ریسک های مطرح در پروژه رابه تفکیک اثر گذاری بر اهداف پروژه بررسی می نماییم و طبقه بندی ریسک ها بر اساس سیستم های مختلف اجرا ارائه میگردد.تجزیه و تحلیل داده هابااستفاده از الگوی معادلاتساختاری صورت پذیرفته است ونتایج پژوهش میزان تاثیر پذیری اهداف پروژه و ریسکهای پروژه را نسبت به انتخاب درست و صحیح روش اجرای پروژه نشان می دهد.

لینک کمکی