فایل word بررسي ميزان سرماهي اجتماعي در بين دانش اموزان دختر مقطع متوسطه مورد مطالعه: ناحيه دو آموزش و پروش شهر کرج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ميزان سرماهي اجتماعي در بين دانش اموزان دختر مقطع متوسطه مورد مطالعه: ناحيه دو آموزش و پروش شهر کرج :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر بررسی میزان سرمایه ی اجتماعی در دانش اموزان دختر دبیرستانی با روش تحقیق پیمایشی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان متوسطه دوره دوم در رشته ای علوم تجربی ، ریاضی فیزیک، علوم انسانی و هنرستان است و از دانش آموزان دختر از پایه اول تا سوم دبیرستانهایدولتی ناحیه دو آموزش و پرورش شهر کرج شده است با استافده از فرمول کوکران حجم نمونه بهتعداد 352 نفر محاسبه شده و نمونه مورد نظر با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده است تکنیک جمع آوری دااده ها و پرسشنامه سرمایه اجتماعی استفاده شده است پایایی پرسشنامه از طریق الفای کرونباخ تعیین شد جهت تجزیه و تحلیل داده ا از نرم افزار SPSS استفاده گردید نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین سرمایه اجتماعی در بین دانش آموزان مورد مطالعه 81/98 بود همچنین کمترین میانگین مربوط به مولفه های اعتماد اجتماعی و بیشترین میانگین مربوط به مولفه تعاون و همکاری می باشد با توجه به اینکه آنان نقش مادران آینده را بعهده دارد و هرچه میزان سرماهی اجتماعی در آنها بیشتر باشد فرزندانی که تربیت می کنند ایارنی بهتر را رقم خواهد زد همچنین نتایج حاصل این پژوهش می تواند تاثیرات مثبتی در بهبود برنامه ریزی مدیران و مسئولین آموزش و پرورش و دیگران نهادهای مرتبط با جوانان و نوجوانان در رفع مشکلات آان داشته باشد.

لینک کمکی