فایل word بررسي نحوه شکلگيري بحران و ارائه مدلمفهومي مديريت بحران در سازمانهايرسانهاي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نحوه شکلگيري بحران و ارائه مدلمفهومي مديريت بحران در سازمانهايرسانهاي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و علوم اجتماعي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

بحران یکی از واقعیتهای اجتناب ناپذیر عضر حاضر است. به گونهای که امروز جز جداییناپذیر اغلب سازمانها شده است. تحقیقات نشان میدهد مدیریت بحران با هوشمندی، ابتکار عمل و برنامهریزی به مقابله با بحرانها پرداخته و در بسیاری از موارد از عواقب سو و زیانبار آن کاسته و فرصتهایی را نیز برای رشد و توسعه سازمانها فراهم آورده است. در این مقاله نحوه شکلگیری یحران در سازمانهای رسانهای و مولفههای مدیریت بحران در مقابله با بحران سازمانهای رسانهای مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این تحقیق دستیابى به درکى عمیق و درست از بحران و مراحل آن و همچنین ارائه مدل مفهومی مدیریت بحران در سازمانهای رسانهای در زمانهاى بحرانى است. در این مقاله سعى شده است مدیریت بحران، مؤلفههاى مؤثر در بحرانهاى سازمانى، ویژگىهاى مدیریت بحران و الگوى چرخهمدیریت جامع بحران براساس مدل مفهومی مدیریت بحران در سازمانهای رسانهای توضیح داده شود. روشی که در مقاله مورد استفاده قرار گرفته است در زمینه جمعآوری اطلاعات از مطالعات اسنادی و کتابخانهای و در زمینه تحلیل اطلاعات از تحلیل منطقی و ثانویه استفاده شده است

لینک کمکی