فایل word بررسي نگرش جوانان اهل سنت به هويت ملي در استان سيستان بلوچستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نگرش جوانان اهل سنت به هويت ملي در استان سيستان بلوچستان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و علوم اجتماعي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

امروزه یکی از کارآمدترین و در عین حال خطرناکترین انواع تهدید علیه امنیت ملی یک کشور تهدید نرم است تهدید نرم با ورود به حوزه فکر و اندیشه باور و ارزشهای یک ملت و نظام سیاسی مرتبط است اکثر محقان ب راین نکته تاکید دارند تقویت وحدت و هویت ملی یکی از راهکارهای مناسب در جهت برخورد باتهدید نرم هستند لذا این مقاله درصدد است تا میزان نگرش جوانان اهل سنت در خصوص هویت ملی را مورد سنجش قرار دهد. در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 450 نفری از میان جوانان اهل سنت استان در سنین 19-30 سال بدون در نظر گرفتن سطح تحصیلات و وضعیت اقتصادی انتخاب شدند که پرسشنامه 10 گزینه ای استاندارد هویت ملی بین آنها توزیع و پس از پایان یافتن گردآوری داده ها با استفاده از نرم افزار برای علوماجتماعی SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند نتایج این مطالعه نشان داد که میزان و ابعاد هویت ملی در میان جوانان اهل سنت سیستان و بلوچستان بسیار بالا هست و بیش از 80 درصد پاسخ دهندگان بر این موضوع صحه گذاشتند علاوه بر این با افزایش سن، هویت ملی پاسخگویان نیز افزایش می یابد.

لینک کمکی