فایل word بررسي نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات غذايي فراسودمندو تاثيرآن بز قصد خريد اينگونه محصولات(مطالعه موردي عصاره مالت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات غذايي فراسودمندو تاثيرآن بز قصد خريد اينگونه محصولات(مطالعه موردي عصاره مالت) :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات غذایی سالم و مغذی و تاثیر این نگرش بر قصد خرید محصولات فراسودمندی نظیر عصاره مالت می باشد این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا، همبستیگی و پیمایشی می باشد جامعه آماری شامل، کلیه مشتریان فروشگاه های نان مزرعه در شهر مشهد در نظر گرفته می شود چرا که کانال اصلی توزیع این محصول فروشگاه های نان مزرعه می باشند لذا این افراد می توانند مصرف کنده بالقوه و یا بالفعل محصولات فراسودمندی نظیر عصاره مالت باشند براین اساس با توجه به نامعلوم بودن حجم جامعه حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 385 نفر محاسبه شد که در نهایت تعداد 385 نفر از طریق نمونه گیری طبقه ای بااستفاده از ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند برای اطمینان از روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط تعدادی از اساتید دانشگاه و متخصصان بازاریان بررسی شده و روایی آن مورد تایید قرار گرفته است همچنین به منظور بررسی فرضیات تحقیق روش مدلیابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیررل به کار برده شده است نتایج نشان داد یافته های حاصل ازفرضیه هفتم نشان می دهد نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات غذایی فراسودمند بر قصد خرید این محصولات تاثیری مثبت دارد.

لینک کمکی