فایل word بررسي و شناسايي عوامل موثر بر توسعه بازاريابي ورزش بانوان استان اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي و شناسايي عوامل موثر بر توسعه بازاريابي ورزش بانوان استان اردبيل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و علوم اجتماعي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش شناسایی و ارزیابی برخی عوامل موثر بر توسعه بازاریابی ورزش بانوان استان اردبیل از دیدگاه مدیران باشگاه های ورزشی بانوان و مدیران و کارشناسان ادارت تربیت بدنی استان اردبیل بود جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران و مربیان باشگاه های ورزشی بانوان در سطح استان 30 نفر و کارشناسان ادارات تربیت بدنی استان اردبیل 50 نفر تشکیل دادند. ابزارتحقیق پرسشنامه ای شامل 45 پرسش بسته بود که پایایی و روایی آن قبلا تایید گردید. a=0/95 نتایج حاصل از تحلیل عاملی داده ها نشان داد که 11 عامل حمایت مالی، مدیریت مکان و کانالهای توزیع، مدیریت محصول، مدیریت فرایند مدیریت قیمت گذاری، قدرتهای حاکم بر بازار و رسانه ها، شواهد فیزیکی، مدیریت روابط عمومی، عوامل انگیزشی انتظارات تماشاگران و طرفداران ارزشگذاری تیمها مهمترین عوامل موثر بر توسعه بازاریابی ورزش بانوان استان اردبیل بودند که لازم است توجه و سرمایه گذاری اداره کل تربیت بدنی و مدیران باشگاه های ورزشی بانوان و بازاریابان ورزشی در سطح استان در این زمینه ها متمرکز گردد.

لینک کمکی