فایل word پيش بيني سبکهاي مديريتي (وظيفه مدار، رابطه مدار) براساس سخت رويي و هوش هيجاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني سبکهاي مديريتي (وظيفه مدار، رابطه مدار) براساس سخت رويي و هوش هيجاني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و علوم اجتماعي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه شخصیت مدیران از عوامل تاثیرگذار بر سبک مدیریت آنان می باشد پژوهش حاضر پیش بینی سبک های مدیریتی( رابطه مداری و رابطه مداری) بر اساس هوش هیجانی و سخت رویی را مورد بررسی قرار داد. از حیث روش، تحقیق کمی و با استفاده از روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش مدیران مدارس سه مقطع سازمان آموزش و پرورش می باشند. نمونه آماری این پژوهش 80 نفر که به روش نمونهگیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. بر این اساس در این پژوهش برای سنجش و بررسی سخت رویی و هوش هیجانی با سبک های مدیریتی از سه پرسشنامه هوش هیجانی بار، پرسشنامه سخت رویی کوباسا و پرسشنامه سبک مدیریتی لوتانز استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار Spss صورت گرفته است. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که: بین هر سه مولفه سخت رویی و سبک مدیریت وظیفه مدار رابطه منفی وجود دارد. بین هر دو مولفه تعهد و کنترل با سبک مدیریتی رابطه مدار همبستگی منفی وجود دارد. بین هوش هیجانی و سبک مدیریت وظیفه مدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین هوش هیجانی و سبک مدیریت رابطه مدار همبستگی مثبت و غیرمعناداری وجود دارد. مولفه های سخت رویی به طور کلی قادر به پیش بینی سبک مدیریتی وظیفه مدار و رابطه مدار نمی باشند. هوش هیجانی به طور کلی قادر به پیش بینی سبک مدیریتی وظیفه مدار می باشند. هوش هیجانی به طور کلی قادر به پیش بینی سبک مدیریتی رابطه مدار نمی باشند. هوش هیجانی و سبک رهبری(وظیفه مداری) با هم ارتباط دارد، اما رابطه مداری را پیش بینی نمی کند. بنابراین به دلیل معنادار بودن ارتباط هوش هیجانی و سبک رهبری(وظیفه مداری) در نمونه تحت بررسی، بهتر است مدیران از سبک وظیفه مدار بیشتر استفاده نمایند و شایسته است تا مسئولین آموزش و پرورش نگرش خوبی به این نوع سبک مدیریتی داشته باشند. لذا آموزش شناخت هوش هیجانی و مولفه های آن و ایجاد زمینه ای برای تقویت مولفه های هوش هیجانی، روش مکملی جهت ارائه ی سبکرهبری است، که مدیریت بهتری را برای آنان به ارمغان خواهد آورد.

لینک کمکی