فایل word تاثير دانش اموزش بر گسترش و توسعه فرهنگسازماني مطالعه اي دردانشگاه ازاد اسلامي واحد اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير دانش اموزش بر گسترش و توسعه فرهنگسازماني مطالعه اي دردانشگاه ازاد اسلامي واحد اهواز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و علوم اجتماعي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

دانش به عنوان یک منبع ارزشمند و راهبردی و تسهیم دانش، قدرت برتر برای سازمانها است. آن چنان که سازمان ها در پی کسب مزیت رقابتی در حوزه منابع انسانی هستند. این مقاله به بررسی ارتباط مولفه های منابع انسانی (انگیزش، مشارکت، آموزش، استخدام، سیستم جبران خدمات) بر روی مولفه های فرهنگ سازمانی (فرهنگ عمومی، طبقه ای، توسعه ای، عقلایی) در سازمان تامین اجتماعی می پردازد این مقاله با هدف بررسی تأثیرآموزش و توسعه منابع انسانی و نیز شناخت تأثیرتعدیلی فرهنگ سازمانی بر رابطه بین آموزش و توسعه منابع انسانی در دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز انجام نفر از کارشناسان دانشگاه مذکور بودند که به شیوه تصادفی انتخاب شدند وپرسشنامه ها گرفت.نمونه پژوهش 250مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها تاٍیر معنی دار اموزش وتوسعه منابع انسانی و فرهنگ سازمانی را بر دانش نشان داد.فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اموزش و توسعه منابع انسانی با دانش در جهت کاهش همبستگی تاثیر تعدیلی داشته است

لینک کمکی