فایل word تاثير کارکردهاي روابط عمومي بر عملکرد دانشگاه زنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير کارکردهاي روابط عمومي بر عملکرد دانشگاه زنجان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و علوم اجتماعي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط کارکردهای روابط عمومی(شامل: ارتباطات، ارتباط مردمی، سمعی وبصری، پژوهش و افکار سنجی، اطلاع رسانی، انتشارات و تبلیغات، مراسم ها و نمایشگاه و عضویت در شورا و مجامع سازمانی، صنفی و تخصصی) بر عملکرد(آموزشی، پژوهشی و اداری) دانشگاه زنجان انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، جزو تحقیقات کاربردی است. از لحاظ روش توصیفی و بعد از گردآوری داده ها پیمایشی است که به شیوه علی انجام شده است. جامعه آماری 822 نفر اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه زنجان در پاییز و زمستان 1394 بود، که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی، تعداد 262 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. از روش کتابخانه ای در تدوین مبانی نظری و در روش پیمایشی از پرسشنامه محقق ساخته جهت گردآوری داده ها استفاده گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از روش های صوری و روایی محتوایی CVR0/75 و تحلیل عاملی KMO0/75 تایید و پایایی بوسیله آزمون کرونباخ برای عملکرد دانشگاه0/9113 و برای کارکردهای روابط عمومی 0/9789 بدست آمد. همچنین در تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار AMOS نسخه 22 بدست آمد. همچنین در تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نتایج پژوهش نشان دادند که کارکردهای 8 گانه(ارتباطات، ارتباط مردمی، سمعی وبصری، پژوهش و افکار سنجی، اطلاع رسانی، انتشارات و تبلیغات، مراسم ها و نمایشگاه و عضویت در شورا و مجامع سازمانی، صنفی و تخصصی)در نظر گرفته شدهدر روابط عمومی بر عملکرد سازمانی دانشگاه زنجان موثر بوده و میزان تاثیر هر کدام از کارکردهای روابط عمومی بر عملکرد دانشگاه زنجان متفاوت است. این تاثیرات به ترتیب مربوط به ارتباطات، انتشارات و تبلیغات، اطلاعرسانی، مراسمها و نمایشگاهها، ارتباط با مردم ( برون سازمانی)، پژوهش و افکارسنجی، عضویت در شورا و مجامع ، سمعی و بصری و ارتباط با مردم (درون سازمانی) می باشد.

لینک کمکی