فایل word تاثير مديريت ارتباط با مشتري الکترونيک بر رضايت الکترونيک و وفاداري الکترونيک مشتريان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير مديريت ارتباط با مشتري الکترونيک بر رضايت الکترونيک و وفاداري الکترونيک مشتريان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و علوم اجتماعي

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش تعیین فایل word تاثير مديريت ارتباط با مشتري الکترونيک بر رضايت الکترونيک و وفاداري الکترونيک مشتريان می- باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان استفاده کننده از خدمات الکترونیک سیم کارت های ایرانسل در شهر اصفهان میباشد که بر این اساس حجم نمونه تعداد 200 نفر بر به عنوان جامعه آماری تعیین گردید. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید.سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی صوری با استفاده از نظرات اساتید گروه مدیریت دانشگاه اصفهان و برخی از کارشناسان و متخصصان صورت پذیرفت. برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای سنجش فرضیههای پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS18 و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار Amos18 استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشان داد که مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک بر رضایت الکترونیک و وفاداری الکترونیک مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

لینک کمکی