فایل word تاثير هوش فرهنگي بر کارآفريني استراتژيک در سازمانهاي دانش محور شهري همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير هوش فرهنگي بر کارآفريني استراتژيک در سازمانهاي دانش محور شهري همدان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و علوم اجتماعي

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

در این پژوهش رابطه ابعاد هوش فرهنگی با کارآفرینی استراتزیک بررسی شده است سازمانهای دانش محور به علت دارا بودن تعاملات گروهی و شرایط لازم برای پیشنهاد پژوهشی حاضر به عنوان جامعه آماری انتخاب شد جامعه آماری تحقیق را مدیران و کارکنان دانشگاه ها و شرکتهای دانش بنیان مستقر در شهر همدن تشکیل می دهند، که نهایتا 248 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق شناخته شدند. برای این پژوهش پیمایشی از پرسشنامه استفاده شد پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت روایی پرسشنامه بااستفاده از روش میانگین واریانس استخراج شده بررسی شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در جامعه ایران متغیریهای جمعیت شناختی مانند جنسیت، سن، سطح تحصیلات و سابقه تعاملات فرهنگی با برخی جنبه های هوش فرهنگی ارتباطی قوی دارند. در نهایت نقش هوش فرهنگی به عوان یکی از عوامل کلیدی موثر بر کارآفرینی استراتژیک شناسایی شد که این امر بیانگر لزوم توجه به قابلیتهای هوش فرهنگی در مدیران برای انجام فعالیتهای کارآفرینانه در محیط های چند فرهنگی می باشد این پژوهش از نظر فرآیند اجرای پژوهش از نوع پژوهشهای حکمی و ازنظر هدف کاربردی است از نظر منطق اجرای پژوهش استقرایی و با توجه به محدوده ی تحقیق، طرح مورد استفاده در این بررسی مقطعی میباشد.

لینک کمکی