فایل word تاثيرات جهاني شدن بر فرهنگ و انديشه دينيبا تاکيد برفرهنگ ايراني اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثيرات جهاني شدن بر فرهنگ و انديشه دينيبا تاکيد برفرهنگ ايراني اسلامي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و علوم اجتماعي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

جهانی شدن اگرچه به مفهوم امروزی از فردای جنگ سرد متداول شده است ، اما با تدبر در تاریخ می توان اولین نشانه های جهانی شدن را در ظهور ادیان الهی ، آن زمان که ندای ملکوتی (ایها الناس ) سرداده شد ؛ دانست .امروزه بحث بر سر جهانی شدن گفتمان ها و یا گفتمان جهانی شدن و وضعیت جهان،ذهش بسیاری از مردم دنیا و اندیشمندان را به خود مشغولکرده،وجالب این جاست که هرکس از ظن خود به تعبیر و تفسیر برخاسته است و کمتر کسی تعریفی را ارایه کرده است که پذیرش جهانی داشته باشد.آنچه تاکنون در این فرایند مشاهده شده،این است که جدی ترین ت ابی موجود در روند جهانی شدن،تاثیرات مساعدویا مثدود آن؛بر فرهنگ و اندیشه دینی و بانعکس است. در این میان کشور ایران با فرهنگ ایرانی اسلامیکه از پشتوانه عظیم و منابع عظیم دینی،فقهی ،علمی و تمدنی بسیاری برخوردار است ، نیز در ت اب این تاثیرات قرار گرفته وخواهد گرفت .در ایش نوشتار با درآمدی بر مفاهیم ؛فرهنگ، جهانی شدن و اندیشه دینی و با آگاهی از فرصت ها و تهدیداتی که در فرایند جهانی شدن برای فرهنگ و اندیشه دیش پایه متصور است ، با تاکید بر فر هنگ ایرانی اسلامی و تاثیرات مساعد و بازدارنده ی متقابل فرهنگ دینی و روند جهانی شدن ، درصدد پاسخ به این پرسش است که : روند جهانی شدن ؛ چه تاثیرات رامی تواند بر فرهنگ واندیشه دینی درجهت ایجاد تمدن اسلامی داشته باشد و ایران اسلامی که ساختارهای اساسی آن برنظام دینی شکل گرفته ،چگونه می تواند درفرایند جهانی شدن موفق عمل کند؟از آنجا که جهانی شدن بین معنی واقعی موجود ، نمی تواند انزاما درکنترل کسی و کسانی باشد ؛به نظر می رسد در این فرایند، با توجه به اصانت جهانی دین و خاصه دین مبین اسلام مبنی بروحدت در عیش کثرت و با اتکا به سابقه تمدنی و تاریخی و غنیای فرهنگ اسلامی در ایران با پیوند این دوفرهنگ و استفاده مدبرانه هوشمندانه از فرصت هاو ابزارهای جهانی شدن ،می توان با تدبیر وهنرمندانه ایرانی و اسلامی ماند و جهانی هم شد .

لینک کمکی