فایل word بررسي عوامل مؤثر بر ارتقاء حس تعلق پذيري در فضامطالعه موردي:خيابان احمدآباد مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل مؤثر بر ارتقاء حس تعلق پذيري در فضامطالعه موردي:خيابان احمدآباد مشهد :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در حال حاضر،یکی از کاستی های فضاهای معماری،عدم قابلیت ایجاد پیوندی عمیق ما بین فضا و مخاطبان فضا است.موضوعی که از آن با عبارت حس تعلق یاد میشود.حس تعلق به مکان رابطه ای مستحکم و پرمعنا بین مخاطب و فضای معماری است.پیوندی احساسی که مخاطبان، آن مکان را به عنوان قرارگاهی برای رجوع مجددو مکرر به آن ارزشمند بدانند.در حقیقت حس تعلق به مکان شاخصی است که از طریق آن میتوان میزان متمایز بودن آن مکان را با توجه به نوع برخورد و میزان استفاده مخاطبان نسبت به مکانی دیگر سنجید.مسلم است که این تمایزات حاصل جمیعی از عوامل شامل محیط کالبدی و معماری، محیط اجتماعی،نوع فعالیت ها،سطح فرهنگ،تاریخ،ابعاد شخصی و روان شناسانه ی(ادراک شناخت و احساس) می باشد. لذا با در نظر گیری تمام ابعاد تشکیل دهنده حس تعلق، میتوان با توجه به مبانی علم روانشناسی محیط به یک دسته بندی کلی تر شامل عوامل درون فردی و برون فردی دست یافت .شناخت وادراک فرد از یک مکان از شروط اولیه برای ایجاد حس تعلق به مکان میباشد از این رو خوانایی و وضوح فضا، آرامش، ایمنی و امنیت محیط، رضایتمندی و آسایش افراد از جمله عوامل ادراکی هستند که افراد بر اساس شایستگی ها و انگیزش های خود تجربه میکنند . هدف از انجام پژوهش بررسی کیفیت زندگی شهروندان در افزایش حس تعلق آنها به محیط میباشد، لذا پژهش حاضر از نوع کاربردی میباشد.روش انجام تحقیق توصیفی تحلیلی است و روش جمع آوری داده میدانی واسنادی میباشد همچنین روش ابزار جمع آوری داده پرسشنامه بوده و ابزار تحلیل داده ها Spss است.یافته ها حاکی از آن است که کیفیت زندگی شهروندان تاثیر به سزایی در افزایش حس تعلق آنها به محیط دارد.

لینک کمکی