فایل word بررسي فرايندهاي موثر بر هيدروشيمي آب زيرزميني آبخوان ساحلي قائم شهر جويبارشمال شرق ايران با کمک تجزيه و تحليل آماري چند متغيره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي فرايندهاي موثر بر هيدروشيمي آب زيرزميني آبخوان ساحلي قائم شهر جويبارشمال شرق ايران با کمک تجزيه و تحليل آماري چند متغيره :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

دشت قائم شهر – جویبار در شمال شرقی ایران، در استان مازندران کنار ساحل دریای مازندران قرار دارد. برای ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی از 22 نقطه نمونه برای سالهای آبی 1378 و 1390جمع آوری و 19 پارامتر مورد آزمایش و محاسبه قرار گرفته است. یکی از اهداف این تحقیق ارزیابی کیفی آب زیرزمینی دشت قائم شهر- جویبار است که شامل بررسی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب زیرزمینی در بخشهای مختلف و تعیین عوامل موثر بر آن است. در این مطالعه برای ارزیابی کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی از تلفیق روشهای آماری مانند ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی، تحلیل مولفه اصلی و نمودارهای ترکیبی با روشهای هیدروشیمیایی استفاده شده است. با استفاده از روش خوشه ای نمونه ها گرو بندی و نمونه های مشابه شناسایی شده اند. براین اساس نمونه ها در چهار گروه طبقه بندی که نشان دهنده وضعیت کیفی آبخوان در مناطق مختلف می باشد. از تحلیل عاملی در شناسایی عوامل تاثیر گذار در فرایندهای محیط ژئوشیمیایی آبخوان استفاده شده است. روشهای آماری نشان داد که میتوان برای تکمیل روشهای معمول در هیدروژئوشیمی از آنها استفاده کرد و نتایج بسیار دقیقی نیز بدست آورد. بر اساس نتایج بدست آمده اندیس اشباع آب زیرزمینی قائم شهر فوق اشباع بوده و فرایندهایی مانند انحلال هالیت(نفوذ آب شور دریای مازندران و آبخوانهای شور فسیلی)، کلسیت و دولومیت (انحلال تشکیلات آهکی، دولومیتی و مارنی در ارتفاعات)، هوازدگی پلاژیوکلازهای غنی از سدیم(کانیهای رسی) و تبادل یونی کنترل کیفی آب زیرزمینی دشت قائم شهر را دردست دارند.

لینک کمکی