فایل word بررسي کيفيت فضاي کالبدي در شهر سرخس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي کيفيت فضاي کالبدي در شهر سرخس :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

طبیعت زیبا، موقعیت خاص سیاسی-نظامی و قرارگیری بر مسیر شاهراه خراسان موجب شده تا سرخس مورد اهمیت و هجوم اقوام مختلف قرار گیرد، شهر سرخس در طول تاریخ شاهد نشیب و فرازهای مکرر بوده است. حیات اجتماعی در شهر سرخس کنونیمرهون مهاجرت اقوام مختلف از ابتدای بنای قلعه ناصری تا دهها سال به این نقطه بوده است، که بافت کنونی حاصل بافت قدیمی و شهرکهایی که در دهههای اخیر احداث شده میباشد. این نوشتار با بهرهگیری از روش تحلیلمحتوا و مشاهده به جمعآوری اطلاعات پرداخته است. همچنین به وسیله نرمافزارGIS نقشههای مورد نظر تولید شدهاند. هدف از انجام این پژوهش، شناخت وبررسی شهر سرخس در نظام فرم کالبدی است. عناوین اصلی این نوشتار پس از ذکر مقدمهای عبارتند از: شناخت کلی شهر سرخس ، بررسی وضعیت کالبدی و کیفی شهر سرخس و نتایج حاصل از پژوهش

لینک کمکی