فایل word استخراج حلالي قلع توسط حلال آليD2EHPA

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استخراج حلالي قلع توسط حلال آليD2EHPA :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سيزدهمين همايش علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

دراین پژوهش با استفاده ازروش استخراج حلالی و حلال آلی دی دواتیل هگزیل فسفریک اسید قلع ازمحیط اسیدی استخراج شد استخراج کننه ی دپا جز خانواده ی اسیدهای الی فسفردار است که فلزات را ازطریق تعویض بایک اتم هیدروژن اسیدی استخراج می کند تعویض کاتیونی حلال آبی استفاده شده اسید فلوئوبوریک است و درهرمرحله میزان استخراج ازفازآبی باافزودن اسید و تغییر ph دردماهای 0و15و20°C بررسی میشود غلظت نهایی محلول آبی پس ازاستخراج ازطریق تیتراسیون با محلول 0/01 مولار ادتا به دست می آید بطور کلی میزان استخراج قلع توسط استخراج کننده ی اسیدی دپا درمحیط اسیدی HBF4 بالا می باشد و ازاین رو ممکن است بتوان دراستخراج انتخابی برای جداسازی قلع ازفلزات دیگر موجود دریک محلول استفاده کرد این امر به میزان توانایی دپا دراستخراج فلزات دیگر موجود درمحلول به جز درمحدوده PH موردنظر بستگی دارد

لینک کمکی