فایل word استخراج مس به روش ليچينگ همزمان در اسيد هيدروکلريک و اسيدسولفوريک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استخراج مس به روش ليچينگ همزمان در اسيد هيدروکلريک و اسيدسولفوريک :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

در این مقاله سعی شده است تا مؤلفههای مهم در لیچینگ و الکترولیز خاکه اکسیدی به همراه مقادیر بهینه بدست آورده شود.کاهش منابع پر عیار مس و افزایش قیمت جهانی آن موجب شده منابع کمعیار و به طبع آن روشهای هیدرومتالورژی وبیوهیدرومتالورژی مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله از دو اسید هیدروکلریک و اسیدسولفوریک بهطور همزمان در لیچینگ استفاده شده است؛که روش انجام آزمایشها به روش فاکتور ناقص با استفاده از نرمافزار DX7 انجام گرفته است.که چهار فاکتور دما ، دانسیته پالپ ، اسید هیدروکلریک و اسیدسولفوریک انتخاب شد. نتیجه با افزایش مقدار دو اسید بهطور همزمان منجر به کاهش درصد لیچینگ میشود.از طرفی افزایش دما و افزایش مقدار پالپ بر افزایش درصد لیچینگ تأثیر دارد. در مرحله بعد آزمایش مس به دو روش سمانتاسیون و الکترووینینگ استحصال شد

لینک کمکی