فایل word انحلال سرب از پسماند ليچينگ غبار کنورتر مس توسط يون سيترات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word انحلال سرب از پسماند ليچينگ غبار کنورتر مس توسط يون سيترات :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سيزدهمين همايش علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر یون سیترات در انحلال سرب از پسماند لیچینگ غبار کنورتر مس در دمای اتاق است. غبارکنورتور مس حاوی مقادیر قابل توجه فلزات سنگین شامل مس، سرب، روی و آرسنیک است که بازگشت دادن این غبار بهکوره باعث تجمع این عناصر و اختلال فرایند میشود. در ابتدا غبار بروش لیچینگ با آب و اسید سولفوریک فراوری شد که عمده آرسنیک، روی و مس جدا شد. پسماند حاوی سرب ) 40 درصد وزنی بشکل سولفات سرب( و مس ) 30 درصد وزنی( است. برای انحلال سرب از این پسماند از سیترات سدیم استفاده شد. بازه پارامترهای مورد بررسی در انحلال سرب با سیتراتسدیم برای دست آوردن بیشترین انحلال به این صورت است: pH بین 5 تا 9، دانسیته پالپ بین 5 الی 25 درصد و غلظت سیترات سدیم بین 0.5 الی 1.5 مولار. نتایج نشان داد که در بازه مورد بررسی متغییر دانسیته پالپ و غلظت سیترات سدیم بیشترین و pH کمترین اثرگزاری را دارد. بیشترین انحلال سرب از این پسماند برابر با 60 درصد مطابق با نتایج آزمایشات انجام شده pH برابر با 7، دانسیته پالپ برابر با 5 درصد و غلظت سیترات سدیم برابر با 1.5 مولار بدست

لینک کمکی