فایل word اندازه گيري تجربي و تئوري قطر ذرات سراميکي ZnWO4 سنتز شده واهميت ابعاد ذرات در روابط تئوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اندازه گيري تجربي و تئوري قطر ذرات سراميکي ZnWO4 سنتز شده واهميت ابعاد ذرات در روابط تئوري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سيزدهمين همايش علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

اندازه یا میانگین قطر دانهها در یک نمونه چند بلوری )پلی کریستالی 4( از مشخصههای مهم ریزساختاری به شمار میآیند. در این گزارش روشهای پراش پرتوایکسXRD میکروسکوپ الکترون روبشیSEM و ایدکسEDX به ترتیب برای پی بردن به تشکیل فازمورفولوژی و آنالیز عنصری پودر سنتز شدهی زینک تنگستاتZnWO4استفاده شدند. نتایج آنالیزهایEDX و SEM ،XRDبه ترتیب تک فاز بودن، نانو بودن ابعاد ذرات و خلوص بالای پودرZnWO4را تائید کردند. اندازهی متوسط دانههای پودر نانو پلی کریستال سرامیکی زینگ تنگستات بهصورت تئوری به کمک روابط موجود از روی طیفXRD و به کمک نرمافزارOriginPro به دست آمدند و با مقدار بهدستآمده از آنالیزSEM مقایسه شد، مزایا وبرتری هرکدام از این روشها بحث شد و درنتیجه نشان داده شد که رابطهی بسط لگاریتمی شرر برای متوسط اندازهی دانه ارجح میباشد، همچنین نشان دادهشده موقع استفاده از رابطهی شرر بهتر است مقدار آن بهصورت میانگینگیری روی چندین پیک از طیفXRD ارائه شود. سرانجام به کمک یک رابطهی ریاضی )ارتباط دمای ذوب با اندازهی ذرات( نشان داده شد که موقع استفاده از یک رابطهی تئوری برای تعیین اندازهی ذرات یا اثبات یک رابطه برای این کار بهتر است که حوزهی کاری ازنظر نانو یا میکرو بودن ذرات مشخص شود

لینک کمکی