فایل word ايجاد پوشش FeNiCrAlCo به روش سمانتاسيون جعبهاي تک مرحلهاي بر روي فولاد آستينتي 304

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ايجاد پوشش FeNiCrAlCo به روش سمانتاسيون جعبهاي تک مرحلهاي بر روي فولاد آستينتي 304 :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

فولاد آستینتی 304 به وسیله فرایند سمانتاسیون جعبهای تک مرحلهای در دمای 1273 کلوین و به مدت 10 ساعت در مخلوط پودری آلومینیوم،کبالت و اکسید کروم پوشش دهی شد. برای آنالیز نمونهها میکروسکوپ نوری (OP) ، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مجهز به EDS ومیکروسکوپ الکترونی روبشی باکیفیت بالا (FESEM) و پراش سنجی پرتو ایکس (XRD) مورد استفاده قرار گرفت. تصاویر سطح مقطع قطعهپوشش دادهشده تأییدکننده تشکیل پوشش به ضخامت 60 میکرومتر است. پوشش از رسوبات گل شکل در زمینه یکدست تشکیلشده است. سایز بزرگترین این رسوبات 1 میکرومتر تشخیص داده شد. رسوبات با ابعاد 250 نانومتر نیز مشاهده شد. آنالیزها نشان دادند که رسوبات شکلگرفته از نیکل، آهن و آلومینیوم غنی است. آلومینیوم و کبالت به صورت یکنواخت در پوشش توزیعشدهاند و مشاهده شد که عمق نفوذ کبالت از آلومینیوم بیشتر است. نتایج آنالیز فازی بیانگر حضور فازهای 3FeAl ، 4Fe13Al ، Al-Ni- و AlCo ، در پوشش است

لینک کمکی