فایل word بازيابي پيشرفته فلزات با ارزش از تراشههاي کامپيوتري با استفاده از تيواوره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بازيابي پيشرفته فلزات با ارزش از تراشههاي کامپيوتري با استفاده از تيواوره :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

تراشههای کامپیوتری حاوی فلزات گرانبهایی همچون طلا میباشند که عملیات بازیافت این عناصر در مقایسه با استخراج آنها از نظر مصرف انرژی بیش از 06 درصد اقتصادیتر میباشد. هدف از انجام این پژوهش بهینه سازی شرایط استخراج طلا با استفاده از محلول تیواوره و تعیین بهترینشرایط آزمایش به کمک روش طراحی آزمایش و متدولوژی سطح پاسخ ) RSM ( بود. تأثیر زمان واکنش، غلظت حلال و غلظت یون فریک به عنواناکسنده بر میزان استحصال طلا بررسی شد. در نهایت میزان طلای به دست آمده آنالیز شد. نتایج تجربی نشان داد که سولفات آهن موثرترین پارامتر در بازیابی و استحصال طلا میباشد. با افزایش میزان یون فریک تا یک مقدار بهینه، بازیابی طلا نیز افزایش مییابد و پس از آن شروع به کاهش میکند. همچنین شرایط بهینه به منظور حصول بیشینه مقدار طلا در فرآیند استخراج به کمک تیواوره تعیین گردید محلول حاوی 52 گرم بر لیتر تیواوره0/8درصد ازغلظت ، 3+Fe % و زمان 3 ساعت مناسبترین شرایط برای لیچینگ طلا بود. تحت این شرایط میزان راندمان استخراج حدود 45درصد بود. فرآیند لیچینگ تیواوره برای استخراج طلای موجود در ضایعات یک راه حل عملی زیست محیطی و اقتصادی است که در این تحقیق به تدوین دانش فنی استحصال این فلزات گرانبها از ضایعات الکترونیکی پرداخته شده است.

لینک کمکی