فایل word بررسي اثر افزودني نانو اکسيد تيتانيوم و آهنبر خواص مکانيکي کامپوزيت پايه B4C

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثر افزودني نانو اکسيد تيتانيوم و آهنبر خواص مکانيکي کامپوزيت پايه B4C :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

کاربید بور به علت خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی یکی از مهمترین سرامیکهای مهندسی در صنعت میباشد . این ماده پس از الماس و نیترید بور با ساختار مکعبی، بهعنوان سختترین ماده شناختهشده است؛ و به علت دانسیته پایین، سطح مقطع بالا برای جذب نوترون، پایداری شیمیایی و... بهعنوان مادهای استراتژیک مطرح است. ساخت سرامیکهای کاربید بور با دانسیته بالا به علت پیوندهای کووالانسی قوی، نفوذ در خود پایین،مقاومت بالا در برابر لغزش مرز دانه و انرژی سطحی پایین کاربید بور خالص بسیار مشکل است. به همین علت مواد افزودنی بسیاری بهعنوان کمک سینتر به کاربید بور افزودهشدهاند. در این تحقیق تأثیر افزودن همزمان نانو ذرات اکسید تیتانیوم و ذرات آهنبر خواص کامپوزیت پایه کاربید بور بررسی شد. قرصهای تهیهشده به مدت یک ساعت و نیم در دمای 0512 درجه سانتیگراد و با سرعت گرمایش /min 52 سینتر شدند. مشاهده شد افزودن نانو ذرات اکسید تیتانیوم و آهن باعث بهبود خواص کامپوزیت نهایی بهوسیله روش سینتر بدون فشار شد

لینک کمکی