فایل word بررسي اثر اندازه ي ذرات 2ZrO و تعداد سيکلهاي نورد بر رفتار سايشي کامپوزيت 2ZrO - Al توليد شده به روش نورد تجمعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثر اندازه ي ذرات 2ZrO و تعداد سيکلهاي نورد بر رفتار سايشي کامپوزيت 2ZrO - Al توليد شده به روش نورد تجمعي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سيزدهمين همايش علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در این پژوهش اثر تعداد سیکلهای نورد و همچنین اثر اندازه ذرات سرامیکی 2ZrO در مقیاس نانومتر و میکرومتر بر رفتار سایشی کامپوزیت 2wt.ZrO % 1-Al تولید شده به روش فرآیند نورد تجمعی مورد بررسی قرار گرفت. از آلومینیوم 1050 به عنوان فاز زمینه و از پودر زیرکونیا( 2ZrO ( به عنوان فاز تقویت کننده کامپوزیت استفاده شد. اثر تعداد 1 ، 3 ، 5 ، 7 سیکل نورد و همچنین اثر اندازه ذرات زیرکونیا در دو اندازهیذرات 4 میکرومتر و 40 نانومتر بر مقاومت به سایش نمونههای کامپوزیتی مورد ارزیابی قرار گرفت. مسافت، نیروی اعمالی از طرف پین فولادی بر نمونه و سرعت چرخش دیسک در آزمون سایش به ترتیب: m 100 ، N 5 / 0 و m/s 08 / 0 لحاظ شد. طبق نتایج، بهترین مقاومت به سایش برای نمونهی کامپوزیتی با اندازهی ذرات سرامیکی 4 میکرومتر و 3 سیکل نورد بدست آمد. بدین ترتیب که میانگین ضریب اصطکاک نمونهینورد شده با 1 ، 3 ، 5 و 7 سیکل به ترتیب: 5 / 0 ، 27 / 0 ، 34 / 0 و 57 / 0 محاسبه شد. با افزایش تعداد سیکل نورد بعد از 3 سیکل، مقاومت بهسایش کامپوزیت 2wt.ZrO % 1-Al به دلیل ریزدانه شدن ساختار ARB و ترد شدن آن کاهش یافته است. همچنین با مقایسه نتایج آزمون سایش نمونههای کامپوزیتی با اندازهی ذرات سرامیکی 4 میکرومتر و 40 نانومتر که هر دو 7 سیکل نورد شده بودند، مشاهده شد که ضریب اصطکاک با کاهش اندازه ذرات سرامیکی از 57 / 0 به 49 / 0 کاهش یافت و در نتیجه مقاومت به سایش به دلیل بهبود استحکام پیوند ذرات با زمینه بیشتر شده است.

لینک کمکی