فایل word بررسي شاخص هاي کمي مطلوبيت مسکن از ديد شهروندان(مطالعه موردي شهر همدان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي شاخص هاي کمي مطلوبيت مسکن از ديد شهروندان(مطالعه موردي شهر همدان) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهش در مهندسي، علوم و تکنولوژي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

روند شتابان شهرنشینی و رشد جمعیت در سه دهه گذشته در کشورهای در حال توسعه و به ویژه ایران مسائل بسیار در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به همراه داشته است و تهیه برنامه ای جامع در بازار مسکن را ضروری ساخته است. برای چنین برنامه ای شاخص های مسکن و ارزیابی آنها ابزار مناسبی جهت سنجش نیازهای بخش مسکن در کشور است. شهر همدان نیز از جمله شهرهایی است که در دهه اخیر با این معضل مواجه بوده است و بحران مسکن بخوبی در آن حس می شود. هدف از این پژوهش ارزیابی شاخص های کمی مطلوبیت مسکن از دید شهروندان است تا مشخص شود شهروندان چه انتظاراتی از مسکن مطلوب خود دارند و با در نظر گرفتن چه فاکتورهایی میتوان به این مطلوبیت دست یافت . برای دستیابی به این هدف ابتدا با مطالعات کتابخانه ای و بررسی منابع موجود شاخص های مطلوبیت مسکن شناسایی شد و با طراحی پرسشنامه این شاخص ها مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های حاصل شده به روش توصیفی تحلیل شد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از نابسامانی شرایط مسکن در شهر همدان و عدم تطابق مساکن عرضه شده با نیاز های شهروندان است.

لینک کمکی