فایل word مطالعه رسوبات سيليکاتي در فرآيندهاي غشايي و عوامل پراکنده ساز موثربر اين ترکيبات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه رسوبات سيليکاتي در فرآيندهاي غشايي و عوامل پراکنده ساز موثربر اين ترکيبات :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

کنترل گرفتگی غشا یک چالش اساسی برای صنایع آب است و هزینههای گزافی را به صاحبان صنایع تحمیل میکند. اولین قدم در حل این مشکل شناخت کامل نوع و عوامل گرفتگی است. ذرات معلق سیلیس یکی ازعوامل ایجاد گرفتگی در آب شیرین کنهای اسمز معکوس هستند[ 1] . با وجود سامانههای پیش تصفیه، بخشی از ذرات بسیار ریز سیلیس معلق امکان ورود به داخل المنتهای اسمز معکوس را مییابند که با مرور زمان وتجمع بر سطح غشا مشکل گرفتگی را بوجود میآورند. تزریق مواد پراکنده ساز میتواند از تشکیل این رسوبها پیش گیری کند و از تجمع رسوب بر سطح غشا بکاهد. یکی از قابلیت هایی که از این مواد انتظار می رود،خاصیت تعلیق ذرات معلق است. انتخاب نوع ضد رسوب و غلظت آن و شرایط بهینه فیزیکی شیمیایی فرایند طی این افزایش، بسیار در موفقیت این روش پیش تصفیه اثر دارد. لذا در این مقاله به بررسی مکانیزم های جرم گرفتگی غشاء توسط ذرات سیلیس و همچنین معرفی مواد پراکنده ساز موثر بر روی این ترکیبات می پردازیم

لینک کمکی