فایل word مطالعه و بررسي ارتباط بين تعداد سلولهاي تومور و درمانپذيري تومور درراديوتراپي هدفمند با ايتريوم- 90 و يد- 131

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه و بررسي ارتباط بين تعداد سلولهاي تومور و درمانپذيري تومور درراديوتراپي هدفمند با ايتريوم- 90 و يد- 131 :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

مزیت نظری و اصلی رادیوتراپی هدفمند این است که در این روش، پرتودهی حاصل از ذرات گسیل شده از رادیونوکلیدهای میتواند بصورت انتخابی به تومورها و متاستازهای کوچک منتقل شود. برای یک بیماربا طیف گستردهای از تومورها و متاستازها که تا حد زیادی دارای اندازه متفاوت باشند ، ممکن است تنها برای گسترهی محدودی ازاندازه تومور، اثر درمانی بالایی به دست آید. این مسئله ناشیاز طیف محدود ذرات بتا در بافت انسانی میباشد و اساسا باعث می- شود که تاثیر درمانی با اندازه تومور بطور قابل توجهی تغییر کند. به منظور بررسی رابطه بین احتمال درمانپذیری تومور ) TCP )و تعداد سلولهای تومور با استفاده از کد مونت کارلو MCNPX مدلی طراحی شد. نتایج نشان میدهند که برای هر اکتیویته انباشت در واحد جرم تومور، احتمال درمان برای تومورهایی که تعداد سلولهایآن نزدیک به یک مقدار بهینه است )در محدوده 810 تا 1110 برای Y90 ( بیشتر بوده که این مقدار بهینه بستگی به انرژی ذره بتا ساطع شده دارد. تومورهای کوچکتر از مقدار بهینه به دلیل جذبناکافی از انرژی تابشی درمانپذیری کمی دارند، و تومورهای بزرگتر به دلیل تعداد سلول کلونوژنیک بیشتر نیز درمانپذیری کمتری دارند. از یافتههای این تحقیق میتوان نتیجه گرفت که برایبیماریهایی که شامل تومورها و متاستازهای با اندازه متفاوتهستند، ترکیب دو رادیونوکلید اثربخشی بیشتری میتواند داشته باشد.

لینک کمکی