فایل word مقايسه حافظه کاري و حافظه معنايي در کودکان عادي و نارساخوان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه حافظه کاري و حافظه معنايي در کودکان عادي و نارساخوان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

این مطالعه با هدف مقایسه حافظه فعال و معنایی دردانش اموزان نارساخوان و عادی انجام شد روش این پژوهش توصیفی ازنوع علی مقایسه ای است نمونه پژوهش شامل 30دانش اموز نارساخوان و 30دانش اموز عادی بود که براساس بهره هوشی سن و جنسیت همتاسازی گردیدند به منظور شناسایی دانش اموزان نارساخوان ازازمون خواندن و نارساخوانی کرمی نوری و همکاران 1385 برای سنجش حافظه فعال ازازمون حافظه فعال برای کودکان wmtb-c و برای سنجش حافظه معنایی ازازمون حافظه معنایی کمبریج استفاده گردید یافته های این پژوهش نشان داد که بین حافظه فعال و معنایی دانش اموزان دارای اختلال خواندن و دانش اموزان عادی تفاوت معنادار وجود دارد و حافظه فعال و معنایی دانش اموزان بااختلال درخواندن درسطح قابل ملاحظه ای پایین تر ازکودکان عادی می باشند بنابراین دانش اموزان نارساخوان درحافظه فعال و معنایی با مشکلاتی روبرو هستند

لینک کمکی