فایل word مقايسه عملکرد غشاهاي PEI و PVDF براي دفع گاز دي اکسيد کربن درسيستم هاي تماس دهنده غشايي گاز- مايع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه عملکرد غشاهاي PEI و PVDF براي دفع گاز دي اکسيد کربن درسيستم هاي تماس دهنده غشايي گاز- مايع :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

غشاهای فیبری میان تهی متخلخل پلی وینیلیدین فلوراید و پلی اتر ایمید ترکیب شده با پلی اتیلن گلیکول به عنوان افزودنی با استفاده از روش ریسندگی برای فرایند دفع دی اکسید کربن ساخته شدند.دی اتانول آمین حاویدی اکسید کربن به عنوان مایع جاذب و نیتروژن به عنوان گاز روبشی مورد استفاده قرار گرفت.مشخصات فیبرهای ساخته شده از قبیل تست نفوذ، زاویه برخورد و فشار مایع ورودی فشار تر شدن مورد مطالعه قرار گرفت.نتایج آزمایشگاهی نشان داد که غشایPVDFنفوذ گاز،تخلخل سحطی موثر و زاویه تماس بیشتری در مقایسه باغشاهایPEIدارد ولی فشار مایع ورودی آن کمتر است.غشایPVDF-PEG بیشترین شار دفع را در مقایسه با غشای PEIنشان داد.گرچه مقدار آن کمی کمتر از غشاهای PVDF بود.همچنین مشخص شد فشار تر شدن غشای PEI بیشتر از غشای آبگریز PVDF است.

لینک کمکی