فایل word مقايسه کيفيت زندگي، معناي زندگي، تصويربدني و سلامت روان دردوگروه زنان يائسه و غيريائسه باتاکيدبرميزان تحصيلات آنان درشهرتهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه کيفيت زندگي، معناي زندگي، تصويربدني و سلامت روان دردوگروه زنان يائسه و غيريائسه باتاکيدبرميزان تحصيلات آنان درشهرتهران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر باهدف مقایسه کیفیت زندگی معنای زندگی تصویربدنی و سلامت روان دردوگروه زنان یائسه و غیریائسه باتاکید برمیزان تحصیلات آنان صورت گرفته است درپژوهش علی مقایسه ای حاضر جامعه اماری شامل کلیه زنان یائسه و غیریائسه منطقه 5 شهرتهران 1393 بود نمونه اماری شامل 179 نفر که ازاین بین 94نفر یائسه و 85نفرغیریائسه بودند که ازطریق تجمعات زنان ازبین زنانی که مایل به شرکت درپژوهش بودند انتخاب شدند ازپرسشنامه سلامت عمومی 28-GHQ پرسشنامه کیفیت زندگی زنان 26سوال و پرسشنامه 10گویه معنای زندگی استایگر و فرایزر و پرسشنامه خود توصیف گری بدنی 47عبارت و مشخصات جمعیت شناختی استفاده شد داده ها باازمون t مستقل و تحلیل واریانس دوعاملی بررسی شدند یافته های پژوهش حاکی ازتفاوت معنی دار بین کیفیت زندگی درزنان یائسه و غیریائسه باسطح تحصیلات دیپلم است بدین معنی که کیفیت زندگی درزنان غیریائسه باسطح تحصیلات دیپلم بهتر ازکیفیت زندگی درزنان یائسه باهمین سطح تحصیلات است اما کیفیت زندگی درزنان با سطح تحصیلات ابتدایی و دانشگاهی دراین دوگروه زنان یائسه و غیریائسه تفاوتی وجود نداشت منتهی هرچه سطح تحصیلات بانون بالاتر باشد کیفیت زندگی آنان مطلوبتر است

لینک کمکی