فایل word نقش مديريت شهري چالوس در کاهش ترافيک شهري (مطالعه موردي: شهر چالوس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش مديريت شهري چالوس در کاهش ترافيک شهري (مطالعه موردي: شهر چالوس) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي علوم مديريت نوين و برنامه ريزي فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

گسترش بیرویه شهرها و افزایش جمعیت در دهههای اخیر، ازدیاد سفرهای درون شهری و برون شهری و به تبع آن افزایش تردد خودروها را در پی داشته است که باعث ایجاد مشکلات ترافیکی در شهرهای مختلف شده است. شهرستان چالوس به عنوان یه شهر مقصد گردشگری با مشکلات عدیده ای روبه رو می باشد. لذا در این تحقیق سعی گردیده است که نقش مدیریت شهری به عنوان یکی از مهمترین ارگان های موثر در مدیریت ترافیک سنجیده و به بحث گذاشته شود. با مشخص کردن اطلاعات توصیفی در ارتباط با توزیع فراوانی پاسخگویان و پارامترهای آماری شامل میانگین، انحراف معیار و .... و همچنین فراوانی طیف ها در ارتباط با هر سوال به صورت نمودار مشخص گردید. از آزمون دو جمله ای (Binomial Test) که زیر مجموعه ای از آزمون های ناپارامتریک می باشد برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آزمون فرضیات استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که پاسخگویان با درصد بالا تایید کردن که هر چه مدیریت شهرداری کارامدتر و مفیدتر باشد مشکلات ترافیکی نیز کمتر خواهد شد. بعد زمانی، فیزیکی و وسایل نقلیه مدیریت ترافیک توسط شهرداری مورد تایید و رضایت شهروندان نمی باشد و برعکس انان مدیریت مکانی ترافیک شهری چالوس توسط شهرداری رضایت را دارند. بنابراین از نتایج تحقیق می توان به پتانسیل بالای شهرداری در حل معضل ترافیک پی برد و در نهایت می توان اذعان داشت بهترین راه جهت مدیریت ترافیک از همکاری بین شهرداری و مردم می گذرد.

لینک کمکی