فایل word نقش و کاربرد فن آوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه کارآفريني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش و کاربرد فن آوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه کارآفريني :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

فن آوری اطلاعات تحولات زیادی در کلیه فعالیت های اجتماعی از جمله کارآفرینی بوجود آورده است و به عنوان مهم ترین ابزار کارآفرینی مدرن مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف فایل word نقش و کاربرد فن آوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه کارآفريني صورت قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع توصیفی -همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل تعدادی از کارآفرینان شرکت کننده در یک دوره زمانی جهت فراگیری مهارت در استان مازندران می باشند و حجم نمونه مورد نظر نیز با توجه به محدود بودن و کم بودن آن بصورت تمام شماری، 37 نفر انتخاب گردیده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته فن آوری اطلاعات و ارتباطات و کارآفرینی می باشد. پایایی سوالات با استفاده از فرمول آلفای کرانباخ به ترتیب 0.95 و 0.91 مورد سنجش و تائید قرار گرفت، داده های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS به دو روش توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی ، رگرسیون و فریدمن) تحلیل شده اند، یافته های تحقیق نشان داد که بین فن آوری اطلاعات و ارتباطات و کارآفرینی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.

لینک کمکی