فایل word استفاده از رويکرد تصميم گيري چندمعياره فازي در شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر برفروش صنايع دستي مددجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استفاده از رويکرد تصميم گيري چندمعياره فازي در شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر برفروش صنايع دستي مددجويان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

مددجویان تولیدکنندگانی هستند که با توجه به آموزشهای هدفمند و موثری که توسط سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور به آنها داده میشود، محصولات بعضاً بسیار با ارزشی را بهصورت دست ساز تولید میکنند. با این وجود به دلیلعدم آگاهی خریداران از وجود چنین دستسازههای با ارزشی، این محصولات یا با عدم فروش مواجه شده و یا به قیمت- هایی بسیار کمتر از ارزش خود به فروش میرسند. در این تحقیق برای نخستین بار در ایران با استفاده از رویکرد تصمیمگیری چندمعیاره فازی به این موضوع پرداخته شده و عوامل موثر بر تجارت الکترونیک صنایع دستی مددجویان شناسایی شده اند. نخست با نظر خبرگان، پرسشنامه ای حاوی 34 سؤال تدوین گردید که طی 3 مرحله غربالگری، با استفاده از دلفی فازی در نهایت 43 شاخص استخراج گردید. جهت بررسی روابط درونی بین عوامل از روش دیمتل فازی و برای وزندهی عوامل و زیرعوامل از تجزیه و تحلیل شبکهای فازی استفاده شد. یافتهها نشان دادند که مهمترین عوامل تاثیرگذار بر فروش صنایع دستی زندانیان بهترتیب عبارتند از: عامل حمایتی، عامل بازرگانی، عامل مالی، عامل خدمات بازاریابی، عامل تکنولوژی، عامل زیرساخت و عامل منابع انسانی

لینک کمکی