فایل word الگويي براي ساخت سازه بهرهوري، پژوهشي در بانک ملي استان آذربايجانشرقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word الگويي براي ساخت سازه بهرهوري، پژوهشي در بانک ملي استان آذربايجانشرقي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هدف مقاله حاضرارائه الگوی مطلوب بهرهوری با تمرکز بر بنگاه اقتصادی در بانک ملی شعب استان آذربایجانشرقی است. که درآن - با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی)به شیوه پیمایشی( که از حیث هدف کاربردی میباشد و با نمونه آماری 228نفر از مدیران بانک ملی شعب استان آذربایجان شرقی که توسط فرمول کوکران در سطح اطمینران 59 % و خطای مجاز 5% از بین 555 نفر از مدیران و به شیوه تصادفی ساده انتخاب گریدند، پرسشنامه استاندارد دوطرفه بر مبنای مدل اشیتاین مابین پاسخگویان توزیع گردیده نتایج تحلیل با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL و با استفاده ازآزمونهای آماری تری ترکنمونه ،فریدمن، تی زوجی و مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدنده نتایج تحقیق حاکی از آن است. که خدمات ارائه شده، رضای. و ادراک مشتری، کارایی، بهبود و ارتقا جامعه و نتایج ناخواسته به ترتیب بیشترین تاثیر را درساخت. بهرهوری سرمایه انسانی دارند و در تمامی ابعاد، مولفهها و گویههای بهرهوری بانک ملی شعب استان آذربایجان شرقی قابلیت. ارتقا و بهبود را دارا میباشنده

لینک کمکی