فایل word تاثيرات آموزش هاي محيط يار در توسعه پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثيرات آموزش هاي محيط يار در توسعه پايدار :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه هم اکنون در دهه آموزش برای توسعه پایدار قرارداریم، تمامی کشورها سعی در طراحی روش هایی در خصوصپایداری آموزش نموده اند و در نهایت همه بالاتفاق به موضوعآموزش توسعه پایدار در مدرسه به عنوان ییک کل رسیده اند.آموزش برای توسعه پایدار در مدارس در مرحله آگاه سازی است بهطوریکه مدیران ضرورت آن را درک کرده اند اما برای اجرای آنچهار چوبی مشخص وجود ندارد.آموزش برای پایداری، شیوه ای از زندگی است که مواد و فرآیندهایبرنامه آموزشی رسمی، هدف از یادگیری و آموزشی، و شیوه عملنهادهای آموزشی و کارکرد آنها را متحول می سازد.آموزش و پرورش کلید فتح آینده است و از دیرباز انتظار ازآموزش و پرورش آن بوده که انسانهای فردا را تربیت کند و نسلامروز را برای زندگی در جامعه ی فردا آماده می سازد. بنابراینضرورت دارد برنامه مدیران و سیاستگذاران، معلمان و مسئولانآموزش و پرورش، الزامات و مقتضیات زندگی فردا را بشناسند تابتوانند آمادگی دانش و بینش لازم را در کودکان و جوانان برای فعالیت در جامعه فردا پرورش دهند و در راستای این رسالت شناسایی ویژگیهای آموزش و پرورش کارآمد از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله طرح محیط یار را که در سه سطحمدارس و دانشگاه و جامعه اجرا شده ، بررسی کرده ایم.

لینک کمکی