فایل word تأثير تقسيط کود اوره و سطوح مختلف کوددهي در کودآبياري بر کارايي مصرف آب و کود و عملکرد شکر سفيد نيشکر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تأثير تقسيط کود اوره و سطوح مختلف کوددهي در کودآبياري بر کارايي مصرف آب و کود و عملکرد شکر سفيد نيشکر :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تأثیر تقسیط کود اوره و سطوح مختلف کوددهی درکودآبیاری بر کارایی مصرف آب و کود و عملکرد شکر سفید نیشکر،آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک هایکامل تصادفی در سه تکرار در خوزستان در سال 1394 اجرا شد.فاکتورهای سطوح تقسیط به عنوان کرت اصلی شامل سه سطح 2، 3و 4 تقسیط و سطوح مختلف اوره به عنوان کرت فرعی شامل عدممصرف (شاهد)، 60، 80 و 100 کیلوگرم در هکتار بود. بر اساسنتایج به دست آمده مشخص شد که افزایش تقسیط اوره موجبافزایش کارایی مصرف آب و کارایی مصرف آب شکر شد همینطورتقسیط اوره بر عملکرد شکر سفید و کارایی مصرف کود تأثیر معنیداری نداشت کاربرد اوره تأثیر معنی داری روی کارایی مصرف آب،کارایی مصرف آب شکر و عملکرد شکر سفید نداشت با مصرف 60 و80 کیلوگرم در هکتار اوره کارایی مصرف کود افزایش یافت به طورکلی بیشترین کارایی مصرف آب، کارایی مصرف آب شکر و عملکردشکر سفید در 4 تقسیط 80 کیلکوگرم در هکتار اوره و بیشترینکارایی مصرف کود در 3 و 4 تقسیط 60 کیلوگرم در هکتار اوره بهدست آمد.

لینک کمکی