فایل word تأثير تقسيط کود اوره و سطوح مختلف کوددهي در کودآبياري به روش جويچه اي بر خواص کمي و کيفي نيشکر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تأثير تقسيط کود اوره و سطوح مختلف کوددهي در کودآبياري به روش جويچه اي بر خواص کمي و کيفي نيشکر :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تأثیر تقسیط کود اوره و سطوح مختلف کوددهی درکودآبیاری به روش جویچه ای بر خواص کمی و کیفی نیشکر،آزمایشی به صورت کرت های خرد شده درقالب طرح بلوک هایکامل تصادفی در سه تکرار در خوزستان در سال 1394 اجرا شد.فاکتورهای سطوح تقسیط به عنوان کرت اصلی شامل سه سطح 2، 3و 4 تقسیط و سطوح مختلف اوره به عنوان کرت فرعی شامل عدممصرف (شاهد)، 60، 80 و 100 کیلوگرم در هکتار بود بر اساسنتایج به دست آمده مشخص شد که افزایش تقسیط اوره موجبافزایق ارتفاع نی و کاهش درصد خلوص شربت و درصد شکر سفیدشد. همینطور تقسیط اوره بر عملکرد ساقه، عملکرد شکر سفید وکارایی مصرف کود تأثیر معنی داری نداشت کاربرد اوره موجبکاهش درصد شکر سفید شد و تأثیر معنی داری روی عملکرد ساقه،ارتفاع نی و عملکرد شکر سفید نداشت با مصرف 60 و 80 کیلوگرمدر هکتار اوره کارایی مصرف کود افزایش یافت، همچنین مصرف کودافزایق درصد خلوص شربت و کارایی مصرف کود را نشان داد. بهطور کلی بیشترین عملکرد ساقه، ارتفاع نی و عملکرد شکر سفید در4 تقسیط 80 کیلوگرم در هکتار اوره، بیشترین کارایی مصرف کوددر 3 و 4 تقسیط 60 کیلوگرم در هکتار اوره، بیشترین درصد خلوصشربت در 2 تقسیط 60 و 80 کیلوگرم در هکتار اوره و بیشتریندرصد شکر سفید در تیمار شاهد و 2 تقسیط 80 کیلوگرم در هکتاراوره حاصل شد.

لینک کمکی