فایل word تأثير سلنيوم بر برخي از صفات رويشي، پرولين و کربوهيدرات گياه کنگرفرنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تأثير سلنيوم بر برخي از صفات رويشي، پرولين و کربوهيدرات گياه کنگرفرنگي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :4

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تأثیر سلنیوم بر برخی از صفات رویشی، پرولین وکربوهیدرات گیاه کنگرفرنگی آزمایشی به صورت طرح بلوک هایکامل تصادفی در سال 1394 در 3 تکرار در گلخانه دانشکدهکشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه انجام شد. فاکتور مورد نظرغلظت های مختلف سلنات سدیم دردر سطوح صفر، 2، 4، 8 و 12میلی گرم بر کیلوگرم بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که سلنیومبه طور معنی داری بر وزن تر ساقه در سطح احتمال یک تأثیر داشتولی بر وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه، وزن خشک ساقه، پرولین وکربوهیدرات تأثیر معنی داری نداشت. بر اساس نتایج مقایسه میانگینمشنص شد که تیمیار 4ppm سلنیوم موجب افزایش وزن تر وخشک ریشه و وزن تر و خشک ساقه نسبت به تیمار شاهد شد.همچنین سطوح 12ppm و 8 سلنیوم موجب کاهش وزن تر ساقهنسبت به تیمار شاهد و سطوب 12ppm سلنیوم موجب کاهش وزنخشک ریشه و ساقه نسبت به تیمار شاهد شد. نتایج به دست آمدهبیانگر آن بود که بین تیمارهای ممختلف سلنیوم اختلاف معنی داریروی پرولین و کربوهیدرات وجود نداشت.

لینک کمکی