فایل word تأثير سلنيوم بر برخي از صفات رويشي، رنگيزههاي فتوسنتزي و غلظت آن در گياه کنگرفرنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تأثير سلنيوم بر برخي از صفات رويشي، رنگيزههاي فتوسنتزي و غلظت آن در گياه کنگرفرنگي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تأثیر سلنیوم بر برخی از از صفات رویشی، رنگیزه-های فتوسنتزی و غلظت آن در گیاه کنگرفرنگی آزمایشی به صورتطرح بلوکهای کامل تصادفی در سال 1394 در 3 تکرار در گلخانهدانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه انجام شد. فاکتورمورد نظر غلظت های مختلف سلنات سدیم در سطوح صفر، 2، 4، 8و 12 میلیگرم بر کیلوگرم بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد کهسلنیوم به طور معنی داری بر سلنیوم ریشه در سطح احتمال یکدرصد و بر سلنیوم اندام هوایی در سطح احتمال پنج درصد تأثیرداشت ولی بر وزن خشک ریشه، وزن خشک ساقه، کلروفیکل a ،کلروفیل b و کلروفیل کل تأثیر معنیداری نداشت. بر اساس نتایجمقایسه میانگین مشخص شد که تیمکار 4ppm سکلنیوم موجبافزایش وزن خشک ریشه و ساقه نسبت به تیمار شاهد شد. همچنینسطح 12ppm سلنیوم موجب کاهش وزن خشک ریشه و ساقهنسبت به تیمار شاهد شد. نتایج به دست آمده بیانگر آن بود که بینتیمارهای مختلف سلنیوم اختلاف معنی داری روی کلروفیل a ، کلروفیل b و کلروفیل کل وجود نداشت. همچنین مشخص گردیدکه در حضور سلنیوم جذب آن توسط اندام های گیاهی افزایش پیداکرد، به نحوی که بیشترین جذب سلنیوم در ریشه در سطوح ppm12 و 8 سلنیوم و بیشترین جذب سلنیوم در اندام هوایی در سطوح8, 12 ppm سلنیوم مشاهده شد.

لینک کمکی