فایل word تأثير ورمي کمپوست بر عملکرد و اجزاي عملکرد سه رقم لوبياقرمز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تأثير ورمي کمپوست بر عملکرد و اجزاي عملکرد سه رقم لوبياقرمز :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

به منظور بررسی بررسی تأثیر ورمی کمپوست بر عملکرد و اجزایعملکرد سه رقم لوبیاقرم آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرحبلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه آموزشی و پژوهشیدانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج واقع در ماهدشتکرج در سال 1393 شد. فاکتور اول در این آزمایش ارقام لوبیا شاملدرخشان، گلی و صیاد لوبیا قرمز و فاکتور دوم شامل کودورمی کمپوست در دو سطح (عدم مصرف و مصرف 8 تن در هکتار)بود. نتایج نشان داد که بین ارقام مختلف لوبیا قرم از نظر عملکرد واجزای عملکرد تفاوت وجود داشت. همچنین اعمال ورمی کمپوستموجب افزایش ارتفاع گیاه، تعداد غلاف در مترمربع، تعداد دانه درغلاف، وزن صد دانه، بیوماس خشک و عملکرد دانه شد. نتایج بهدست آمده بیانگر آن بود که در ارقام مورد مطالعه با کاربرد ورمی کمپوست عملکرد دانه افزایش یافت و بیشترین عملکرد دانه در کاربرد ورمی کمپوست در رقم درخشان و به میزان 2491/67 کیلوگرم در هکتار حاصل شد.

لینک کمکی