فایل word تأثير همزيستي ميکوريزايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد سه رقم لوبياقرمز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تأثير همزيستي ميکوريزايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد سه رقم لوبياقرمز :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

به منظور بررسی بررسی تأثیر همزیستی میکوریزایی بر عملکرد واجزای عملکرد سه رقم لوبیاقرمز آزمایشی به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه آموزشی وپژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج واقع درماهدشت کرج در سال 1393 شد. فاکتور اول در این آزمایش ارقاملوبیا شامل درخشان، گلی و صیاد لوبیا قرمز و فاکتور دوم شاملمیکوریزادر دو سطح (عدم مصرف و مصرف میکوریزا) بود. نتایجنشان داد که بین ارقام مختلف لوبیاقرمز از نظر عملکرد و اجزایعملکرد تفاوت وجود داشت. همچنین اعمال میکوریزا موجب اجزایارتفاع گیاه، تعداد غلاف در مترمربع، تعداد دانه در غلاف ، وزن صددانه، بیوماس خشک و عملکرد دانه شد. نتایج نشان داد در رقمدرخشان مصرف میکوریزا موجب افزایش عملکرد دانه شود، در رقمگلی تأثیر معنی داری نداشت و در رقم صیاد با افزایش عملکرد دانههمراه بود.

لینک کمکی