فایل word تأثيربرنامه هاي درسي مقطع ابتدايي بر آموزش حفظ محيط زيست (از ديدگاه آموزگاران دبستان هاي شاهد زاهدان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تأثيربرنامه هاي درسي مقطع ابتدايي بر آموزش حفظ محيط زيست (از ديدگاه آموزگاران دبستان هاي شاهد زاهدان) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت محیط زیست به عنوان بستر حیات و فعالیت هایانسانی، موضوع داشتن محیط زیستی سالم برای نسل فعلی و آیندهاهمیت خاصی دارد که نقش آموزش محیط زیست حائز اهمیتفراوانی است که در این پژوهش به بررسی تأثیر برنامه های درسیمقطع ابتدایی در زمینه آموزش محیط زیست در سال تحصیلی 95-1394 از دید آموزگاران دبستان های شاهد زاهدان پرداخته شدهاست. برای جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه ای محقق ساختهبا 14 متغیر و 5 پیوستار از خیلی کم تا خیلی زیاد استفاده شدهاست. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که متغیرهای مناسببودن جایگاه آموزش محیط زیست، مناسب بودن محتوای کتبدرسی در خصوص دانش محیط زیست، منسجم و پیگیر بودنآموزش مفاهیم زیست محیطی، تمرکز آموزش های زیست محیطیدر حیطه بینشی، تمرکز آموزش های زیست محیطی در حیطهرفتارهای فردی و تمرکز آموزش های زیست محیطی در حیطهرفتارهای اجتماعی در حد بسیار زیاد بوده و متغیرهای فعالیت هایفوق برنامه در زمینه آموزش محیط زیست، مشارکت سازمانحفاظت محیط زیست در برنامه های آموزشی، تغییرات محتوایی وموضوعی کتب در سطح دانش زیست محیطی، مطابق بودن موضوعات زیست محیطی با نیازها و معضلات زیست محیطی، لزومافزودن درسی تحت عنوان آموزش محیط زیست، جذابیت مباحثزیست محیط زیست برای دانش آموزان، تمرکز آموزش های زیستمحیطی در حیطه دانش ومشارکت و استقبال دانش آموزان از مباحثمحیط زیست در حد متوسط بودند و کتاب علوم تجربی مناسب ترینکتاب برای ارائه مطالب زیست محیطی است.

لینک کمکی