فایل word تغييرات مکاني اسيديته در خاکهاي زراعي آهکي حوضه ميان جنگل شهرستان فسا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تغييرات مکاني اسيديته در خاکهاي زراعي آهکي حوضه ميان جنگل شهرستان فسا :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

پ هاش یکی از ویژگی های بسیار مهم و تأثیرگذار در اغلب فرایندهای خاکی است. به دلیل تغییرات مکانی عوامل مؤثر بر پ- هاش، این ویژگی نیز در نقاط مختلف یک خاک متفاوت است. با توجه به اینکه آگاهی از تغییرات مکانی ویژگی های خاک از جمله پ هاش یکی از ملزومات کشاورزی دقیق و مدیریت بهینه اراضی است. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی تغییرات مکانی پ هاش در بخشی از خاک های زراعی حوضه میان جنگل فسا و با نمونه برداری از 21 نقطه واقع بر یک شبکه نمونه برداری نسبتاً منظم از خاک های سطحی منطقه انجام شد. پس از آماده سازی نمونه ها و اندازه گیری پ هاش و پس از بررسی ویژگی های آماری داده ها، به منظور بررسی تغییرات مکانی داده ها تغییرنما محاسبه و مدلسازی شد و با توجه به مشخصات مدل مناسب تغییر نما و با استفاده از روش کریجینگ- معمولی مقدار پ هاش در نقاط فاقد اندازه گیری تخمین زده شد. دقت تخمین های انجام شده با روش ارزیابی متقابل تعیین شد و سرانجام پهنه بندی پ هاش با استفاده از مقادیر تخمین زده شده انجام شد. نتایج نشان داد توزیع داده ها تا حدود زیادی از توزیع نرمال انحراف داشت. بنابراین برای انجام تحلیل زمین آماری توزیع داده ها با تبدیل لگاریتمی تا حد امکان به توزیع نرمال نزدیک شد. مقادیر پ هاش اندازه گیری شده در منطقه دارای وابستگی مکانی قوی (مدل کروی با نسبت اثر قطعه ای به آستانه برابر صفر) می باشد. مقدار پ هاش در هر نقطه مقدار این ویژگی را در سایر نقاط مجاور تا حدود 48 متر تحت تأثیر قرار می دهد. روش کریجینگ معمولی توانست پ هاش را در نقاط فاقد اندازه گیری با ضریب تبیین 0/61 و خطای استاندارد 0/24 با دقت قابل قبول برآورد نماید. نقشه های پهنه بندی تهیه شده می تواند در کشاورزی دقیق و مدیریت هوشمند و به ویژه در مصرف کود و نهاده ها به کار گرفته شود تا از مصرف غیرضروری و مقادیر بیش از حد کود و نهاده ها و در نتیجه زیان های اقتصادی و آلودگی های زیست محیطی جلوگیری کرد.

لینک کمکی