فایل word تغييرات مکاني و زماني شوري در استان خراسانرضوي با استفاده از داده هاي رقومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تغييرات مکاني و زماني شوري در استان خراسانرضوي با استفاده از داده هاي رقومي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

شورهزایی یکی از عوامل مهم تخریب اراضی در مناطق خشک و نیمهخشک است. پایش وضعیت فرآیند شوره زایی به منظور پیشگیری وکاهش تخریب سرزمین در این مناطق بسیار حائز اهمیت می باشد، ازطرفی مطالعه در این زمینه با استفاده از روشهای سنتی و عملیاتمیدانی فرآیندی دشوار و هزینه بر است. در حال حاضر استفاده ازداده های سنجش از دوری امکان ارزیابی دقیق تر و سریعتر فرآیندشوره زایی را فراهم نموده است. در این راستا شاخص های سنجش ازدوری مختلفی جهت ارزیابی وضعیت شورهزایی ارائه گردیده است.هدف از این مطالعه ارزیابی وضعیت و تغییرات شوره زایی استانخراسان رضوی با استفاده از تکنیک های سنجش از دوری می باشد.به این منظور میزان شوری سطح خاک با استفاده از شاخص شوریNDSI, SI و BI برای سال 2013 و شاخص SI برای سال 2001، 2005، 2009 و 2013 برآورد گردید. سپس تغییرات مکانی و زمانی شوری در دوره ی آماری 13 ساله مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان دهنده کاهش 26 درصدی سطوح تحت تاثیر شوری زیادو افزایش 9 درصدی و 17 درصدی شوری متوسط و کم در استان خراسان رضوی بوده است.

لینک کمکی