فایل word تکنيک ظرفيت برد گردشگري تالاب ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تکنيک ظرفيت برد گردشگري تالاب ها :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

تالابها با دربرداشتن غنی ترین تنوع زیستی و وجود جذابیت هایمنابع طبیعی، تماشاگران و گردشگران زیاد را به خود جلب میکنند. از آنجایی که این مناطق، مناطق حساس و شکننده بوده بایدبا ایجاد زیرساختارها مناسب و به موقع مدیریت گردشگر، ازمنابع با ارزش این اکوسیستم محافظت شود. در برنامه ریزی ومدیریت سرزمین، شناخت توان و تناسب سرزمین برای کاربریها مختلف از یک سو و به کارگیر روش ها کمی برای برآوردمقادیر استفاده از منابع موجود در محدوده های مشخصی ازسرزمین در واحدهای زمانی برنامه ریزی از سوی دیگر، نقشکلید در جریان طرح ریزی و مدیریت سرزمین ایفا می کنند. ازجمله تکنیک های کاربرد و کمی در گردشگری پایدار، تکنیکظرظیت تحمل یا برد گردشگر می باشد که بر اساس شاخص هایپایداری و مدیریت حدود قابل قبول تغییرات در شاخص ها بهبرآورد کمی ظرظیت های فیزیکی، واقعی و مؤثر یا مجاز در یکمکان گردشگری می پردازد و در عمل آن را به صورت ابزار مدیریتمی کند . ظرظیذت برد گردشگری مناطق تالابی، ابزار تکنیکیمدیریتی مناطق تفریحی در جهت توسعه گردشگری پایدار منابعمناطق حساس و شکننده است و فعالیت گردشگری و فشارهای محیط زیستی بر تالاب ها را با حفظ منابع طبیعی کنترل می کند. اینمقاله اساس مدیریت ظرفیت برد اکوسیستم های تالابی را موردبحث قرار می دهد.

لینک کمکی