فایل word توپوگرافي و نقش آن در شکل گيري آثار باستان شناختي «نمونه مورد مطالعه حوضه رودخانه هراز آمل»

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توپوگرافي و نقش آن در شکل گيري آثار باستان شناختي «نمونه مورد مطالعه حوضه رودخانه هراز آمل» :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

توپوگرافی از جمله عوامل زیست محیطی است که در تحلیل و پراکندگی محوطه های باستانی حائز اهمیت هستند و در این پژوهش نقش آن در تحلیل و پراکندگی محوطه های باستانی حوضه رودخانه هراز شهرستان آمل مورد بررسی قرار گرفته است و بدینمنظور ابتدا در سال 1386 مبادرت به بررس میدانی آثار پراکنده درحوضه رودخانه هراز شهرستان آمل کرده و سپس با G.P.S نقطهها را مشخص نموده و داده های بدست آمده در محیط سامانهاطلاعات جغرافیایی (G.I.S) مورد تجزیه و تحلیل قررا گرفته اند.نتایج نشان می دهد که ارتباط نزدیکی بین توپوگرافی و میزانارتفاع در پراکندگی آثار باستانی منطقه مورد مطالعه است و اینروابط نشانگر نقش بارز عناصر زیست محیطی و لزوم توجه به آن دربررسی باستان شناختی حوضه رودخانه هراز می باشد.

لینک کمکی