فایل word توجه به نقش عناصر هويتي مهم و فرهنگي در معماري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توجه به نقش عناصر هويتي مهم و فرهنگي در معماري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

یکی از اساسی ترین و بدیع ترین مباحث عصر جدید بحران هویت ورهایی از آن است که در رشته های گوناگون دارای اهمیت هایمتفاوتی است. این موضوع در معماری اهمیت ویژه ای دارد. بحرانهویت قریب یکصد سال است که گریبان گیر جامعه معماری شدهاست. اگرچه در این دوران تعدادی از معماران تلاش نمودند تا دروضع موجود معماری تغییراتی ایجاد نمایند و به آن شخصیتیایرانی دهند اما معماری کنونی ما از درد بی شخصیتی به شدت رنجمی برد و به تبع آن شهرهای ما سرشار از عناصر تهی از معانی واسم های بی مسما شده است. برای نجات از این بی هویتی کهگسست از سنت و تقلید ناآگاهانه، از عوامل اصلی آن به شمار میرود، لازم می نماید، معماران و طراحان شهری پیش از مسخ کلیجامعه و ناامیدی معدود کسانی که هنوز تن به بی هویتی نداده اند،توجه علمی و عملی خویش را به نقش و تاخیر محیط بر رفتار وذهنیت شهروندان معطوف دارند و در حذف عناصر ناسازگار و خلقعناصر هویتی فرهنگی در شهر با طرح، کلام، تربیت دانشجویان وبه طور کلی هر آنچه که می تواند راه رسیدن به اهداف فوق راهموار سازد شدت بیشتری بکار گیرند. با توجه به آنچه گذشت،نگارنده ی سطور با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه ی پیگیرو مستمر سعی دارد پس از ورود به ادبیات موضوع مورد بحث وآشنایی با معنای هویت، رهنگ و عناصر هویتی فرهنگی، اهمیت ولزوم بکارگیری این عناصر را پیش روی خواننده ی محترم قرار دهد.

لینک کمکی