فایل word توليد زيستي پلي هيدروکسي بوتيرات با استفاده از کشت خالص

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توليد زيستي پلي هيدروکسي بوتيرات با استفاده از کشت خالص :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

پلی هیدروکسی بوتیرات (PHB) پلی استری از اسیدهای چرب استکه به عنوان منبع کربن و انرژی در سیتوپلاسم باکتری ذخیره میشود، تا در زمان کمبود مواد غذایی از این ذخیره استفاده شود. اینماده، پلیمری زیستی بوده که از منابع تجدیدپذیر تولید می شود وقابلیت تجزیه پذیری در مدت زمان کوتاه تری نسبت به پلاستیک هایمعمول را داشته و به دلیل زیست سازگاری و زیست تخریب پذیریمورد توجه زیادی قرار گرفته است. این پلیمر توسط گونه هایمختلفی تولید می شود که یکی از آنها، باکتری های خانواده هالوفیلهستند. در این پژوهش از باکتری هالوموناس استفاده شده است کهآنالیزهای کیفی و کمی برای بررسی تولید این پلیمر دوست دارمحیط زیست انجام شد و تولید PHB توسط این گونه، معادل 70%وزن خشک سلولی به دست آمد.

لینک کمکی