فایل word تهيه نقشه شماره منحني (CN) با استفاده از RS و GIS (مطالعه موردي حوضه آبخيز محمد آباد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تهيه نقشه شماره منحني (CN) با استفاده از RS و GIS (مطالعه موردي حوضه آبخيز محمد آباد) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

امروزه برای تخمین رواناب حوضه آبریز از سیستم اطلاعات جغرافیامی و سنجش از دور استفاده می گردد، زیرا مدل های بارش رواناب هر 2 نغییرات ژئومورفولوژی و مکانی را شامل می شوند. دراین پژوهش نقش کاربری اراضی حوزه شامل 6 کلاس کشاورزی،جنگل، اراضی فاقد پوشش گیاهی، مرنع، باغات و اراضی مسکونی بااستفاده از تصویر ماهوارهای لندست 8 سال 2013 تهیه شده است،سپس نقش گروه های هیدرولیک خاک حوزه تهیه گردید. برای تعیین شماره منحنی از ابزار sara در محیط GIS که ارتفاع و حجم رواناب بر اساس NRCS ارائه شده، استفاده گردید. نقشه شماره منحنی از تلفیق نقشه کاربری اراضی، نقشه زیرحوزهها و نقشه گروه های هیدرولوژیکی خاک تهیه شده که در نتیجه این عمل نقشه ای با واحدهای کوچکتر بدست آمد که هر واحد ریز دارای یک نوع گروه هیدرولوژیکی با کاربری مشخص است. بر اساس نتایج این تحقیق، بیشترین و کمترین مقدار شماره منحنی برآورد شده برای منطقه مورد مطالعه به ترتیب 94 و 36 می باشد. حداکثر شماره منحنی مربوط به اراضی بایر و مسکونی و حداقل آن مربوط به جنگل ها می باشد.

لینک کمکی